Question:

KAHULU GAN NG WIKA AYON KAY PLATO,WEBSTER

by Guest13159665  |  8 years, 7 month(s) ago

1 LIKES UnLike

KAHULU GAN NG WIKA AYON KAY PLATO,WEBSTER

 Tags: ayon, Gan, KAHULU, Kay, NG, PLATOWEBSTER, Wika

   Report

5 ANSWERS

 1. Guest28309034

   luh ano daw la ako naintindihan wtf 

   

 2. Guest27502681

   maka bobo wagas naman! 

   

 3. Guest19471020
  Ayon sa prinsipyo ng Plato's teleolohiya bilang inilapat sa kanyang Timaeus, upang maunawaan ang mga function ng isang bagay na dapat mong simulan mula sa pinakamataas na mabuti na ito ay tumutulong sa magdala ng tungkol sa. Eyesight, for example, exists ultimately in order to enable us to study astronomy, a god-given route to philosophical understanding (Ti. 46e6–47c4). Paningin, halimbawa, mayroon na sa paglaon ay upang paganahin ang sa amin sa pag-aaral sa astronomy, isang diyos-given ruta sa pilosopiko unawa (Ti. 46e6-47c4). What, from this same point of view, is the function of language? Ano, mula sa parehong punto ng view, ay ang function ng wika? The human mouth, we are told, has been created for two purposes, influx and efflux. Ang bibig ng tao, kami ay sinabi, ay nagawa na para sa dalawang layunin, pag-agos at efflux. The influx in question is one of mere necessities, namely food and drink, but the efflux, that of speech, is characterized as the “finest and best of all streams” (75e4–5). Ang pag-agos sa tanong ay isa lamang necessities, namely pagkain at inumin, ngunit ang efflux, na sa pananalita, ay characterized bilang ng "finest at pinakamahusay na ng lahat ng daluyan" (75e4-5). Why so? Bakit kaya? As the speaker Timaeus has explained earlier (47c4–7), both voice and hearing were created in us as principal means to philosophy, above all by the use of speech. Bilang ng mga nagsasalita Timaeus ay ipinaliwanag mas maaga (47c4-7), parehong boses at pagdinig ay ginawa sa amin ng punong-guro ay nangangahulugan sa pilosopiya, higit sa lahat sa pamamagitan ng paggamit ng pagsasalita. He is undoubtedly referring to Plato's main philosophical method, dialectic, the systematic use of question and answer to eliminate falsehoods and arrive eventually at truths. Siya ay walang alinlangan referring sa Plato's pangunahing pilosopiko paraan, dialectic, ang sistematikong paggamit ng mga tanong at sagot upang puksain ang falsehoods at sa wakas dumating sa truths. Plato's worldview thus places an altogether pivotal importance on the gift of spoken language: as the basis of dialectic, it is a privileged means to philosophy, and thereby to the soul's salvation.Dialectic familiarly features in Plato's dialogues as an interpersonal activity, usually between a principal interrogator and a more or less compliant respondent. Plato's worldview kaya mga lugar ng isang lubos pibotal kahalagahan sa kaloob ng pagsasalita wika: bilang ang batayan ng dialectic, ito ay isang privileged ibig sabihin nito sa pilosopiya, at sa gayong paraan upang salvation.Dialectic ang kaluluwa ng pabihasa katangian sa Plato's dialogues bilang isang interpersonal na aktibidad, karaniwang sa pagitan ng isang punong-guro interrogator at isang mas mababa o sang-ayon sumasagot. But Plato sometimes refers to internal, unvoiced ... Subalit kung minsan Plato ay tumutukoy sa panloob, unvoiced
 4. Guest19432204
  itanung niyo sa knla! hehe! oha oha!
 5. Guest19277394
  bobo yun lng di mo pa alm

Question Stats

Latest activity: 2 years, 1 month(s) ago.
This question has been viewed 2884 times and has 5 answers.

2 People are following this question

janlara46oitslol

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions