Question:

Ang Alamat ng pinagmulan ng Ng Mga kodla Ng Mga Ifugao

by Guest20059666  |  9 years, 4 month(s) ago

5 LIKES UnLike

kwento ng alamat

 Tags: alamat, ang, ifugao, kodla, MGA, NG, pinagmulan

   Report

50 ANSWERS

 1. Guest27850692

   HAHAHAHA!! BOBO NYO :DD Seryoso! :*

 2. Guest24821378

   assign k0u rin poh .. yan kailanqan na poh namen sa filipino .. ukas .. na yan ipapasa .. plzzz .. unq bun kwento naman oh .. ?

   

 3. Guest24312738

   i'm confused..

   

   

 4. Guest24285137

   mga BOBO kau,b8 nkta nmn agd

  use ur mind kc not ur mouth,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 5. Guest24278832

  oo kc ala ako mhahanap eehhhhhhhhhhhhhh haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 6. Guest24237960

  Gusto nyo ba ng sagot?? tapos na kame dyan!!


 7. Guest24237960

  Gusto nyo ba ng sagot??

 8. Guest24181298

  ngunit ano?! ano ba yan!!!

 9. Guest24181271

  Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao
  Salin mula sa Ingles ni Elvira B. Estravo
  ng “The Origin of the Ifugao Kodla”

  Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na
  nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang
  nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang
  mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y
  wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang
  humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na
  tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan.

  Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga
  kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa
  pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa
  Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraanang mga
  punongkahoy at pananim ay walang awang nasisisra. Ang panghabi ni Bugan ay
  tinangay din at nasira, ata ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang
  kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na napaupo samantalang nagdaraan ang
  nagngangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Cabigat ay umuwi.

  Subalit ano ang kanyang nakita? Nakita niyang ang lahat ng kanyang mga
  punong namumunga ay nabuwal at ang panghabi at palay ay nakakalat sa lupa.
  Namamaga rin ang mga mata ni Bugan dahil sa pag-iyak. Walang kibo si
  Cabigat. Wala siyang masabi kahit isang salita dahil sa ang laman ng kanyang
  puso ay pulos pagkagalit. Matapos na minsan pang pagmasdan ang naging
  masamang kapalaran, madamdaming nasabi ni Cabigat na “Bakit, sino ang
  gumawa ng lahat ng ito?’

  Dahan-dahang itinaas ni Bugan ang kanyang ulo at sumagot, “Dumating sa
  hapong ito si Puwek at walang awing ibinuwal ang lahat n gating mga
  namumungang puno, sinira ang aking panghabi at ikinalat ang lusong.
  Sumisisgaw ako sa pagmamakaawa ngunit hindi niya ako pinakinggan.

  Tulad ng isang ulol na leon, pumasok sa bahay si Cabigat at kinuha ang
  kanyang sibat at palakol. Nagbalot siya ng ilang pandikit at nanaog. At saka
  sinabi sa kanyang asawa, “Bugan dumito ka sa bahay at alagaan ang naiwan
  nating aria-arian. Susundan ko si Puwek, ang bathalaa ng bagyo. Nais
  ipaghiganti ang lahat ng paninirang kanyang dinala sa ating masayang tahanan.”
  At pagkatapos ay di naghintay ng kasagutan, si Cabigat ay nagsimula sa
  kanyang mapanganib na paglalakbay.

  Madali niyang nasundan ang kanyang kaaway dahil sinundan lamang niya
  ang mga daang may palatandaan ng paninira . Mahaba ang paglalakbay, ngunit

  matapang niyang nilakbay ang mga kabundukan hanggang sa wakas ay
  marating niya ang Ambato. Sa kanyang labis na pagkamangha, natagpuan
  niyang ang bahay ni Puwek ay isang engkantong lugar. Ito ay malaki at panay
  bato. Sa ilalim ay may isang tanel na siyang kinaroroonan ng kuwarto ni Puwek.
  Walang nabubuhay na bagay sa paligid-ligid ng bato. Pagpapakamatay sa
  sinuman ang lumapit sa engkantong lugar, ngunit di natakot si Cabigat. Naroroon
  siya upang maghiganti.

  “Anong aking gagawin para siya ay mapatay?” tanong niya sa kanyang
  sarili. “a, siyanga pala, sasarhan ko ang kanyang pintuan at hahayaan siyang
  mamatay sa gutom sa sarili niyang kuwarto.”

  Sinimulang isagawa ni Cabigat ang kanyang balak. Kinuha niya ang
  kanyang palakol at pinutol ang lahat ng malalaking puno sa pintuan. “Ngayon ,
  Puwek, hipan mong mabuti at tingnan ko kung gaano ka kalakas.” Sigaw ni
  Cabigat.

  Nagmamadaling lumabas ang bathala ng bagyo at hinipang lahat ang mga
  torso. Lumipad silang lahat at sa itaas sa lahat ng direksyon. Muling pumasok si
  Puwek sa kanyang kuwarto nang walang sinabi kahit na isang salita.

  Hindi nawalan ng pag-asa, ang galit na galit na si Cabigat ay naupo upang
  umisip ng ibang balak para makapaghiganati. Naisip niyang sarhan ang pinto ng
  mabibigat na mga torso. Kinuha niyang muli ang kanyang palakol at nagnguha
  ng mga punong yakal. Dinala niya sa bungad ng pinto at itinayo niya ang
  kanyang pader sa pangalawang pagkakataon. Sa pamamagitan ng dinala niyang
  pandikit, pinagdikit niya ang mga siwang sa mga torso. At pagkatapos ay buong
  lakas siyang sumigaw, “Puwek, hipan mong muli.. Gusto kong subukin ang iyong
  lakas.”

  Kaya muling lumabas si Puwek at hinipang palayo ang bakod. Pinagsikapan
  niyang mabuti, susbalit hindi siya makalabas, Naramdaman niyang nahihirapan
  siyang huminga.

  “Sino kang napakatapang para pumarito sa engkanto kong tahana? Ikaw
  lamang ang taong nakarating sa bungad ng aking pintuan,” sigaw ng bathala ng
  bagyo.

  “Ako si cabigat ng Lamut. Sinundan kita dahil sinira mo ang aking mga
  namumungang puno at ang panghabi ng aking asawa, at iyon itinapon ang palay
  na kanyang binabayo.”

  Naramdaman ni Puwek na siya ay lalong hindi makahinga sa loob ng
  kanyang kuwarto. Kaya nagmakaawa siya kay Cabigat na buksan na ang pinto
  at nangakong di siya saasaktan.

  “Hindi,” galit na sagot ni Cabigat. “Hindi mo kinaawaan ang aking asawa
  nang siya’y magmakaawa sa iyo. Kaya gusto kong ipaghiganti ang lahat ng mga
  paninirang iyong ginawa sa aking masayang tahanan.”

  Sa loob ng tanel, humina nang humina si Puwek. Pinilit niyang hipan ang
  bakod ngunit wala siyang magawa. Halos di siya makahinga dahil ang pintuan ay
  sinarhan. Kaya muli siyang nagmakaawa.

  “Cabigat, maawa ka, Iligtas mo ang aking buhay. Kung ako’y iyong ililigtas,
  ituturo ko sa iyo ang seremonya sa paglilinang ng palay. Magiging higit kang
  mayaman kaysa noon kung matutuhan mo ang bagay na ito,” sigaw ni Puwek.

  Muling sumagot si cabigat, “Hindi. Hindi ko kailangan ang iyong iniaalok.
  Mayaman ako sa Lamut at alam ko ang seremonya sa paglilinang ng palay.”

  Nang ang bathala ng bagyo ay nasa bingit na ng kamatayan, muli siyang
  nagmakaawa. Ang wika niya’y “ibibigay ko sa iyo ang aking kodla at ituturo ko sa
  iyo ang kiwil. Isang bagay itong makapangyarihan at magpapayaman sa iyo.”

  Dahil sa malaking pagnanais na malaman ang ituturong karunungan,
  napaniwala si cabigat. Inalis niya ang mga torso at masayang lumabas si Puwek.
  Pagkatapos ay ngumanga siya ng hitso.

  Inilabas ni Puwek ang mahiwagang bato at ipinakita sa kanyang bagong
  kaibigan. “Mahalaga sa akin ang batong ito, wika niya. “Hindi ako nararapat
  mawalay ditto, ngunit iniligtas mo ang aking buhay. Ibibigay ko ito sa iyo gaya ng
  aking pangako.” Pagkatapos ay itinuro niya kay Cabigat ang seremonya. “Sa
  iyong pag-uwi, huwag mong kalilimutang alayan ako at ang ibang mga bathala
  ng mga manok at baya, katutubong alak, upang manatili magpakailanman ang
  kapangyarihan ng iyong kodla..”

  “Oo,” wika ni Cabigat , “Gagawin kong lahat ang iyong mga sinabi.”

  Kaya tinanggap ni Cabigat ang kodla mula sa nag-aatubiling kamay ni
  Puwek.

  Sa kanyang daraanan, nakakita si Cabigat ng isang pulang ibong umaawit
  ng isang nagbababalang awit na nangangahulugan ng masamang kapalaran.
  Nagalit siya at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay itinuro ang pulang ibon.
  Ang tuka ng pulang ibon ay agad nabuksang tulad ng isang pares ng gunting.
  Ang kaawa-awang ibon ay di makapagsalita. Pagkatapos ay tumawa si Cabigat.
  “mabuti, isa na akong makapangyarihang tao ngayon,” wika niya sa kanyang
  sarili. Ipinagpatuloy ni Cabigat ang kanyang paglalakbay. Sa isang bahagi ng
  daan nakita niya ang isang kawan ng mga balang na nagliliparan sa kanyang
  daraanan. Batid niyang isa itong masamang palatandaan para sa isang
  manlalakbay. Kaya kinuha ni Cabigat ang kanyang sibat at tinungayawan ang

  kawan ng mga balang. Ang kapangyarihan ng kanyang kodla ay muling nasubok
  sa pangalawang pagkakataon. Mula noon at si Cabigat ay lubos na naniwala sa
  kapangyarihan ng kanyang gantimpala.

  Pagdating niya sa kanyang tahanan, tinipon niya ang kanyang mga kamag-
  anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng mga inihandang alak at mga manok,
  isinagawa nila ang seremonya ng pagpapasalamat. Hiningi nila ang pagpapala
  ng mga bathala sa daigdig sa itaas, gitnang daigdig, daididg sa ibaba at kay
  Puwek na nagkaloob kay Cabigat ng kodla at nagtuaraioa sa kanya ng kiwil.
  Ipinagatapat ni Cabigat sa kanila kung paano niya nakamit ang gantimpala.
  Iginalang ng mga tao ang kanilang pinuno nang higi kaysa noon.

  Masayang namuhay si Cabigat at ang kanyang asawa. Naging higit silang
  mayaman at higit na minahal ng mga tao, Tinuruan ni Cabigat ng kiwil ang ilan
  sa kanyang mga tao. Lagi siyang tinatawag upang magsagawa ng seremonya
  para sa kanila. Mula noon ang Lamut ay naging higit na mapayapa at maunlad
  sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kodla at kiwil.

  Sa kasalukuyan, ang mga Ifugao, lalo na ang mga matatanda ay nag-iingat
  pa ng kodla Natatandaan nilang mabuti sina Bugan at Cabigat para dito. Ang
  seremonya ng kodla at kiwil at binibigkas sa gayog mga okasyon na matapos
  ang isang mahabang paglalakabay, kung nag-uuwi sa bahay ng ilan ng bagong
  karne at sa pakakasakit gaya ng pinaniniwalaan na dala ng masasamang
  espiritu. Pinaniniwalaan pa rin na ang taong nag-aangkin ng kodla ay ligtas sa
  alinmang panganib saan mam siya magtungo.

 10. Guest22517488
  Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao 
  Salin mula sa Ingles ni Elvira B. Estravo 
   ng “The Origin of the Ifugao Kodla” 
          Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na 
  nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang 
  nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang 
  mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y 
  wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang 
  humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na 
  tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan.  
          Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga 
  kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa 
  pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa 
  Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraanang mga 
  punongkahoy at pananim ay walang awang nasisisra. Ang panghabi ni Bugan ay 
  tinangay din at nasira, ata ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang 
  kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na napaupo samantalang nagdaraan ang 
  nagngangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Cabigat ay umuwi. 
          Subalit ano ang kanyang nakita? Nakita niyang ang lahat ng kanyang mga 
  punong namumunga ay nabuwal at ang panghabi at palay ay nakakalat sa lupa. 
  Namamaga rin ang mga mata ni Bugan dahil sa pag-iyak. Walang kibo si 
  Cabigat. Wala siyang masabi kahit isang salita dahil sa ang laman ng kanyang 
  puso ay pulos pagkagalit. Matapos na minsan pang pagmasdan ang naging 
  masamang kapalaran, madamdaming nasabi ni Cabigat na “Bakit, sino ang 
  gumawa ng lahat ng ito?’ 
         Dahan-dahang itinaas ni Bugan ang kanyang ulo at sumagot, “Dumating sa 
  hapong ito si Puwek at walang awing  ibinuwal ang lahat n gating mga 
  namumungang puno, sinira ang aking panghabi at ikinalat ang lusong. 
  Sumisisgaw ako sa pagmamakaawa ngunit hindi niya ako pinakinggan. 
         Tulad ng isang ulol na leon, pumasok sa bahay si Cabigat at kinuha ang 
  kanyang sibat at palakol. Nagbalot siya ng ilang pandikit at nanaog. At saka 
  sinabi sa kanyang asawa, “Bugan dumito ka sa bahay  at alagaan ang naiwan 
  nating aria-arian. Susundan ko si Puwek, ang bathalaa ng bagyo. Nais 
  ipaghiganti ang lahat ng paninirang kanyang dinala sa ating masayang tahanan.” 
  At pagkatapos ay di naghintay ng kasagutan, si Cabigat ay nagsimula sa 
  kanyang mapanganib na paglalakbay. 
          Madali niyang nasundan ang kanyang kaaway dahil sinundan lamang niya 
  ang mga daang may palatandaan ng paninira . Mahaba ang paglalakbay, ngunit 
 11. Guest22491296

  kulang mga estorya nyo mga BOBO

 12. Guest21825956

  ano ba t0 wla kay0ng awa!!!!!!!!nagtatan0ng ak0 ng tama at komplet0 sinasag0t ninyo ak0 ng mali!!!!!!!!ano ba!!1buhay!!walng awa ang ibang ta0ng nakakaalam!!!!!!!!!!!!che!!!!!!!!!!!!!!!!

  atik wruh!!!!!!!!!!!!

 13. Guest21671924

  pls lang p0h 0h......

 14. Guest21671924

  pls lang p0h 0h......

  sabeh ny0 nah sa akin

  kaylangan k0 p0h kasi

 15. Guest21671924

  uhm..... , guest20368774 an0ng st0rya ng ''ALAMAT NG PINAGMULAN NG KODLA NG MGA IFUGAO" kasi kailangan k0 yun kasi assignment namen..

  tnx....

 16. Guest21030467
  ano po ang baya??
 17. Guest20836447
  ang alamat ng kodla ay ajbb jhfdm hfd hfan hdofsn jisjda idhb evry letter ay may meaning just for secret ko lang yon ayaw ko ngang isher abg sagot ko hehehehehehehheeh............... musho musho
 18. Guest20735912
  ang kodla ay nangangahulugang agimat sa tagalog. Meron isang masipag na magsasaka. Sya ay may napakasalan na isang engkanta. Lahat ay inimbitahan nya sa kanilang baryo lahat ay dumalo ngunit isa lang ang di dumalo sa kanilang inimbitahan iyon ay si epuk sya'y isang engkanto na may gusto din sa asawa ng magsasaka. kinabukasan nagkasakit ang lolo ng magsasaka binigyan ang magsasaka ng agimat upang mapotrektahan ang kanilang pamilya."bakit po? may inis po ba sa amin? may inaway po ba kami?" sabi ng magsasaka. "wa.....wa...la...ang...a...sa..wa..mo...." sabi ng lolo. "Lo...! ano po?" Sabi ng magsasaka. Tuluyan ng nalagutan ng hininga ang kanyang lolo. Malipas ang 5 buwan ay nanganak ang kanyang asawa. Pinangalanan nila ito ni Ramon. malapit na ang tag-ulan kaya nagtanim ang magsasaka. ngunit sinira ito ni epuk. Lumabas saglit ang magsasaka upang bantayan ang taniman ngunit huli na ang lahat nasira na ni epuk ang mga pananim. napatitig ang magsasaka kay epuk at sabay sabi na "kung gusto mo ibalik ko ang iyong pananim ay makipaglaban ka sa akin bukas ng madaling araw sa bundok ng hinapisa kapag ikaw ay natalo hindi ko ibabalik sa dati ang iyong taniman at kukunin ko ang iyong asawa at anak". bumalik sa bahay ang magsasaka na may bahid ng lungkot sa mukha. "asawa ko, bakit malungkot ka ata?may nangyari ba sa pananim?" sabi ng asawa. "di mo na kailangan pang malaman mapapahamak lang kayo basta aalis ako bukas ng madaling araw" sabi ng magsasaka. "asawa, nababasa ko sa iyong mukha na may hamon ka bukas at sya'y isang engkanto gamitin mo ang kodla na ibinigay sa iyo ng lolo mo makakatulong ito." sa bi ng asawa. "ngunit pano mo nalaman na may naghamon sa akin?" sabi ng magsasaka. "hindi ba ako ang engkanta ng bahid ng mukha?" sabi ng asawa. Kinabukasan..."asawa ako'y aalis na kung ano mang mangyari sa akin tandaan nyo na ginawa ko to para sa inyo pakisabi na lang sa anak natin na mahal ko sya" sai ng magsasaka at tuluyan na itong umalis. "ano kaya nagagawa nitong kodla na ito?" tanong sa sarili ng magsasaka habang sya'y papunta sa bundok. Maya-maya nakita nya na si epuk at nagsimula ang laban. Parehas silang malakas. sa bandang huli parehas silang namatay. Ngunit nabuhay muli ang magsasaka sa tulong ng kodla. Bumalik sya sa kanilang tahanan ng ubod ng saya. At namuhay na sila ng mapayapa. Bago mamatay ang magsasaka ay ipinamana ng magsasaka ang kodla sa kanyang anak. At para sa iba pang henerasyon.
 19. Guest20652269
  TY ... TY ..... TY ...
 20. Guest20568151
  hay..slamt nkita rin..grabe nman ang mga ngsulat ni2...ahahhehe..juk lng salamt
 21. Guest20557040
  Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan. Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraanang mga punongkahoy at pananim ay walang awang nasisisra. Ang panghabi ni Bugan ay tinangay din at nasira, ata ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na napaupo samantalang nagdaraan ang nagngangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Cabigat ay umuwi. Subalit ano ang kanyang nakita? Nakita niyang ang lahat ng kanyang mga punong namumunga ay nabuwal at ang panghabi at palay ay nakakalat sa lupa. Namamaga rin ang mga mata ni Bugan dahil sa pag-iyak. Walang kibo si Cabigat. Wala siyang masabi kahit isang salita dahil sa ang laman ng kanyang puso ay pulos pagkagalit. Matapos na minsan pang pagmasdan ang naging masamang kapalaran, madamdaming nasabi ni Cabigat na “Bakit, sino ang gumawa ng lahat ng ito?’ Dahan-dahang itinaas ni Bugan ang kanyang ulo at sumagot, “Dumating sa hapong ito si Puwek at walang awing ibinuwal ang lahat n gating mga namumungang puno, sinira ang aking panghabi at ikinalat ang lusong. Sumisisgaw ako sa pagmamakaawa ngunit hindi niya ako pinakinggan. Tulad ng isang ulol na leon, pumasok sa bahay si Cabigat at kinuha ang kanyang sibat at palakol. Nagbalot siya ng ilang pandikit at nanaog. At saka sinabi sa kanyang asawa, “Bugan dumito ka sa bahay at alagaan ang naiwan nating aria-arian. Susundan ko si Puwek, ang bathalaa ng bagyo. Nais ipaghiganti ang lahat ng paninirang kanyang dinala sa ating masayang tahanan.” At pagkatapos ay di naghintay ng kasagutan, si Cabigat ay nagsimula sa kanyang mapanganib na paglalakbay.
 22. Guest20555203
  aNo Po Ba u......pls. ans. nmann o asss ksi nmin yn............
 23. Guest20550401
  tae d2 lng pla un!!slamt
 24. Guest20549775
  tamod ! kupal kau !!
 25. Guest20548367
  Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan. Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraanang mga punongkahoy at pananim ay walang awang nasisisra. Ang panghabi ni Bugan ay tinangay din at nasira, ata ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na napaupo samantalang nagdaraan ang nagngangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Cabigat ay umuwi. Subalit ano ang kanyang nakita? Nakita niyang ang lahat ng kanyang mga punong namumunga ay nabuwal at ang panghabi at palay ay nakakalat sa lupa. Namamaga rin ang mga mata ni Bugan dahil sa pag-iyak. Walang kibo si Cabigat. Wala siyang masabi kahit isang salita dahil sa ang laman ng kanyang puso ay pulos pagkagalit. Matapos na minsan pang pagmasdan ang naging masamang kapalaran, madamdaming nasabi ni Cabigat na “Bakit, sino ang gumawa ng lahat ng ito?’ Dahan-dahang itinaas ni Bugan ang kanyang ulo at sumagot, “Dumating sa hapong ito si Puwek at walang awing ibinuwal ang lahat n gating mga namumungang puno, sinira ang aking panghabi at ikinalat ang lusong. Sumisisgaw ako sa pagmamakaawa ngunit hindi niya ako pinakinggan. Tulad ng isang ulol na leon, pumasok sa bahay si Cabigat at kinuha ang kanyang sibat at palakol. Nagbalot siya ng ilang pandikit at nanaog. At saka sinabi sa kanyang asawa, “Bugan dumito ka sa bahay at alagaan ang naiwan nating aria-arian. Susundan ko si Puwek, ang bathalaa ng bagyo. Nais ipaghiganti ang lahat ng paninirang kanyang dinala sa ating masayang tahanan.” At pagkatapos ay di naghintay ng kasagutan, si Cabigat ay nagsimula sa kanyang mapanganib na paglalakbay.
 26. Guest20548367
  Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan. Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraanang mga punongkahoy at pananim ay walang awang nasisisra. Ang panghabi ni Bugan ay tinangay din at nasira, ata ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na napaupo samantalang nagdaraan ang nagngangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Cabigat ay umuwi.
 27. Guest20548367
  Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao Salin mula sa Ingles ni Elvira B. Estravo ng “The Origin of the Ifugao Kodla” Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan. Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraanang mga punongkahoy at pananim ay walang awang nasisisra. Ang panghabi ni Bugan ay tinangay din at nasira, ata ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na napaupo samantalang nagdaraan ang nagngangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Cabigat ay umuwi.
 28. Guest20547561
  tama pa ung pinost ni Guest20544136..?assignment din 2 ng kpatid q e...
 29. Guest20544136
  ang kodla ay nangangahulugang agimat sa tagalog. Meron isang masipag na magsasaka. Sya ay may napakasalan na isang engkanta. Lahat ay inimbitahan nya sa kanilang baryo lahat ay dumalo ngunit isa lang ang di dumalo sa kanilang inimbitahan iyon ay si epuk sya'y isang engkanto na may gusto din sa asawa ng magsasaka. kinabukasan nagkasakit ang lolo ng magsasaka binigyan ang magsasaka ng agimat upang mapotrektahan ang kanilang pamilya."bakit po? may inis po ba sa amin? may inaway po ba kami?" sabi ng magsasaka. "wa.....wa...la...ang...a...sa..wa..mo...." sabi ng lolo. "Lo...! ano po?" Sabi ng magsasaka. Tuluyan ng nalagutan ng hininga ang kanyang lolo. Malipas ang 5 buwan ay nanganak ang kanyang asawa. Pinangalanan nila ito ni Ramon. malapit na ang tag-ulan kaya nagtanim ang magsasaka. ngunit sinira ito ni epuk. Lumabas saglit ang magsasaka upang bantayan ang taniman ngunit huli na ang lahat nasira na ni epuk ang mga pananim. napatitig ang magsasaka kay epuk at sabay sabi na "kung gusto mo ibalik ko ang iyong pananim ay makipaglaban ka sa akin bukas ng madaling araw sa bundok ng hinapisa kapag ikaw ay natalo hindi ko ibabalik sa dati ang iyong taniman at kukunin ko ang iyong asawa at anak". bumalik sa bahay ang magsasaka na may bahid ng lungkot sa mukha. "asawa ko, bakit malungkot ka ata?may nangyari ba sa pananim?" sabi ng asawa. "di mo na kailangan pang malaman mapapahamak lang kayo basta aalis ako bukas ng madaling araw" sabi ng magsasaka. "asawa, nababasa ko sa iyong mukha na may hamon ka bukas at sya'y isang engkanto gamitin mo ang kodla na ibinigay sa iyo ng lolo mo makakatulong ito." sa bi ng asawa. "ngunit pano mo nalaman na may naghamon sa akin?" sabi ng magsasaka. "hindi ba ako ang engkanta ng bahid ng mukha?" sabi ng asawa. Kinabukasan..."asawa ako'y aalis na kung ano mang mangyari sa akin tandaan nyo na ginawa ko to para sa inyo pakisabi na lang sa anak natin na mahal ko sya" sai ng magsasaka at tuluyan na itong umalis. "ano kaya nagagawa nitong kodla na ito?" tanong sa sarili ng magsasaka habang sya'y papunta sa bundok. Maya-maya nakita nya na si epuk at nagsimula ang laban. Parehas silang malakas. sa bandang huli parehas silang namatay. Ngunit nabuhay muli ang magsasaka sa tulong ng kodla. Bumalik sya sa kanilang tahanan ng ubod ng saya. At namuhay na sila ng mapayapa. Bago mamatay ang magsasaka ay ipinamana ng magsasaka ang kodla sa kanyang anak. At para sa iba pang henerasyon.
 30. Guest20536324
  ewn ko!!!!!!!!!
 31. Guest20534757
  ..,. kaiNiZ NmN Oh wAlA NkPoSt nAh kWe2!!!!...
 32. Guest20534757
  ..,. kaiNiZ NmN Oh wAlA NkPoSt nAh kWe2!!!!...
 33. Guest20515139
  ANG ALAMAT NG PINAGMULAN NG MGA KODLA NG MGA IFUGAO
 34. Guest20514728
  one day isang araw si kodla ..........the end/FIN
 35. Guest20513404
  9490 k b4 kz 4n9 p4n91t m0 jejejejejejejejeje
 36. Guest20512914
  ANO BA YAN PENGE AMAN NG SAGOT
 37. Guest20512283
  anung sagot
 38. Guest20501276
  kakainis namn oh!!!!!!!!!!!wula bng nkakalam senio?????????
 39. Guest20499983
  matulog na lang tau pag gising natin wag na taung pumasok next day na lang...haha! hapy wekeend.... :)
 40. Guest20486181
  bkit ualang sagot ?? huhu wawa nmn kmi .. lagot na bukax .. :((
 41. Guest20483974
  pucha cnu taga ubhs d2???
 42. Guest20482723
  pulubi....................................................................................................................................................................................................................................pulubi....................................................................................................................................................................................................................................
 43. Guest20482701
  assignment din po namin yun. alam nyo po ba?
 44. Guest20482512
  alam niu bah ung alamat nah un?a*s. nmin un eh? ang hirap nmn?
 45. Guest20463574
  ay piste yang kodlang yan ah!!!!!!!!!!1 penge ng sagot....!!!ako'y nababagot....ah!!!!!!!
 46. Guest20402688
  hu u?
 47. Guest20402688
  puki pepet
 48. Guest20402688
  lalan
 49. Guest20377080
  pepe ang kodl1!!!1
 50. Guest20368774
  sa aking pagkakaalam ay si "puek" ay ang engkanto na sinira ang tanim ng isang masipag na "farmer"

Question Stats

Latest activity: 7 years, 2 month(s) ago.
This question has been viewed 12113 times and has 50 answers.

13 People are following this question

jimerald08martinezarnikkaricolimosneroczarinaharuhi21linethcardenaslhadymasthalhoren19ayannafayesuayankarietapugayyolandagiraojessminemariesaraumrdaguyeneypempengcoauriel14

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions